Які літери в англійській завжди мовчать: silent letters

Promo-Facebook-Shared Image (12)

В англійській мові silent letters — термін, що використовується неофіційно — це букви або буквосполучення, які ми зазвичай не вимовляємо у слові. Сюди належать, наприклад, літера “b” у слові “comb”, “c” у “scissors”, “g” в “design”, “t” в “listen” і “gh” в “thought”.

Багато слів містять ці мовчазні букви. Якщо бути точним, за словами Урсули Дубосарські, авторки книги “The Word Snoop: A Wild and Witty Tour of the English Language!”, це приблизно 60 відсотків слів у англійській мові. Якщо ви хочете дізнатися які це саме літери, а також як вони впливають на вимову та вивчення англійської мови, читайте далі.

ЯКІ БУВАЮТЬ ГРУПИ SILENT LETTERS?

Едвард Карні, автор дослідження “A Survey of English Spelling”, поділяє ці літери на дві групи: допоміжні (auxiliary) та німі (dummy).

До допоміжних літер він відносить ті, які позначають звуки, що на письмі не мають звичайної однієї літери, яка б їх позначала. Наприклад:

 • / θ / thing
 • / ð / there
 • / ʃ / share
 • / ʒ / treasure
 • / ŋ / song.

Німі літери, у свою чергу, поділяються ще на дві підгрупи: так звані інертні (inert) та порожні (empty) літери.

До інертних Карні відносить літери, які ми інколи чуємо чи не чуємо у певних частинах слів. До прикладу:

resign — /rɪˈzaɪn/ (“g” не вимовляємо);

resignation — /ˌrez.ɪɡˈneɪ.ʃən/ (“g” вимовляємо);

malign — /məˈlaɪn/ (“g” не вимовляємо)

malignant — /məˈlɪɡ.nənt (“g” вимовляємо).

Порожні літери можуть поводитися як допоміжні або інертні. Наприклад, літера “u” у слові “gauge”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що робити, щоб зовсім не забути англійську?

Наступні приголосні літери також не вимовляються у словах:

 • b — dumb /dʌm/, thumb /θʌm/
 • c — indict /ɪnˈdaɪt/
 • ch — yacht /jɒt/
 • d — bridge /brɪdʒ/, ledge /ledʒ/, edge /edʒ/
 • g — foreign /ˈfɒr.ən/, sign /saɪn/, design /dɪˈzaɪn/, assign /əˈsaɪn/
 • h — rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/, spaghetti /spəˈɡet.i/, hour /ˈaʊə/, honour /ˈɒnər/, honest /ˈɒnɪst/, heir /ɛə/, exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/, Thai /taɪ/, vehicle /ˈviːəkl/
 • k — knee /niː/, knit /nɪt/, knob /nɒb/, know /nəʊ/, knuckle /ˈnʌk.əl/
 • l — calf /kɑːf/, talk /tɔːk/, could /kʊd/, should /ʃʊd/, would /wʊd/
 • m — mnemonic /nɪˈmɒn.ɪk/
 • n — autumn /ˈɔː.təm/, column /ˈkɒl.əm/
 • p — raspberry /ˈræz.ber.i/, receipt /rɪˈsiːt/
 • t — castle /ˈkɑː.səl/, listen /ˈlɪs.ən/, whistle /ˈwɪs.əl/
 • w — answer /ˈɑːn.sər/, wrap /ræp/, wreath /riːθ/, wreck /rek/, wring /rɪŋ/, wrong /rɒŋ/, write /raɪt/.

ЯК ЗАПАМ’ЯТАТИ?

Німі приголосні роблять вимову набагато складнішою для тих, хто вивчає англійську мову. Щоб полегшити вам запам’ятовування silent letters, нижче наводимо найпоширеніші буквосполучення, в яких вони зустрічаються:

“b” ніколи не вимовляється у буквосполученнях mb та bt наприкінці слова: comb, numb, bomb, limb, debt, doubt та ін.

“d” не вимовляється у буквосполученні dj: adjective, adjunct, adjacent та ін.

“g” не вимовляється у буквосполученнях gm та gn: phlegm, gnarl, champagne, sign, gnat, gnaw та ін.

“h” не вимовляється у буквосполученні gh та в кінці слів: ghost, ghetto, aghast, ghastly, ah, eh, oh та ін.

“h” не вимовляється після “w”: where, why, whale, when, what та ін.

“k” ніколи не вимовляється у буквосполученні kn на початку слів: kneel, knee, knob, knight, knave, knowledge, knife, knock та ін.

“w” не вимовляється на початку слів перед “r” : wrap, write, wrong та у займенниках who, whose, whom.

“u” не вимовляється після “g” та перед голосними літерами: guess, guitar, guest та ін.

Нагадуємо, що нещодавно ми писали про те, як збільшити свій словниковий запас англійської за допомогою 35 найпоширеніших префіксів.