35 англійських прикметників рівня Advanced, які стануть в нагоді на IELTS, TOEFL, CAE і CPE

английские прилагательные уровня Advanced

Наша сьогоднішня тема – англійські прикметники просунутого рівня. 35 прекрасних прикметників, які знає далеко не кожен, і приклади речень, в яких вони зустрічаються. Адже вчити слова в контексті набагато ефективніше. Швидше зберігайте їх собі в закладки та готуйтеся дивувати екзаменаторів IELTS, TOEFL і Кембриджських тестів з англійської, а також своїх друзів!

1. Aberrant [æ’berənt / ə’berənt] – неправильний, аномальний, незвичайний, помилковий, ненормальний

 • His aberrant behavior at the party shocked everyone. – Його ненормальна поведінка на вечірці шокувала всіх.

2. Arduous [‘ɑ: djuəs] – важкий, напружений, виснажливий

 • The task was more arduous than John had calculated. – Завдання виявилося важчим, ніж розраховував Джон.

3. Audacious [ɔ: ‘deɪʃəs] – зухвалий, сміливий, безстрашний, нахабний

 • Smith was an audacious soldier who never ran from a battle. – Сміт був безстрашним солдатом, який ніколи не тікав з битви.

4. Austere [ɔ: ‘stɪə] – суворий, строгий; простий, аскетичний

 • Grandfather was an austere man, very strict with his children. – Дід був суворою людиною, дуже строгою зі своїми дітьми.
 • We led an austere life in the mountain. – Ми вели аскетичне життя горах.

5. Axiomatic [ ‘æksɪə’mætɪk] – очевидний, аксіоматичний, незаперечний, той, що не потребує доказів

 • It is axiomatic that life is not always easy. – Очевидно, що життя не завжди буває легким.

6. Canonical [kə’nɔnɪk(ə)l] – канонічний, класичний, традиційний

 • There is no canonical way of producing poetry, since every poet has his own set of rules for writing. – Канонічного способу створення поезії не існує, оскільки кожен поет пише за своїми власними правилами.

7. Capricious [kə’prɪʃəs] – примхливий, непередбачуваний

 • Samantha was as capricious as her mother had been. – Саманта була такою ж примхливою, як і її мати.

английские прилагательные уровня Advanced

8. Convoluted [‘kɔnvəlu: t] – заплутаний, складний, хитромудрий

 • This book is full of long convoluted sentences. – Ця книга сповнена довгих заплутаних речень.

9. Discordant [dɪs’kɔ:d(ə)nt] – суперечливий, незгідний, дисонуючий, немилозвучний

 • The two experiments gave us discordant results. – Два експерименти показали суперечливі результати.

10. Disparate [‘dɪspərət] – різний, різнорідний, незрівняний, несумірний

 • Even though they are identical twins, they have such disparate personalities that it’s impossible to get them confused. – Не дивлячись на те, що вони близнюки, їх особистості настільки різні, що їх неможливо сплутати.

11. Eloquent [‘eləkwənt] – красномовний, виразний, переконливий

 • He waxed eloquent about her talents as an actress. – Він красномовно просторікував про її акторські таланти.

12. Enervate [‘enəveɪt] – розслаблений, знесилений, слабкий

 • Tom felt too enervated to resist. – Том відчував себе занадто знесиленим, щоб чинити опір.

13. Erudite [‘erudaɪt] – ерудований, освічений, вчений

 • Her father was a lawyer, an erudite man, of great intelligence. – Її батько був юристом, ерудованою людиною з високим інтелектом.

14. Exigent [ ‘eksɪʤ(ə)nt] – терміновий, вимогливий

 • The teacher became even more exigent over his pronunciation. – Викладач став ще більш вимогливим до його вимові.

английские прилагательные уровня Advanced

15. Extemporaneous [ɪk’stempə’reɪnɪəs] – імпровізований, спонтанний, непідготовлений

 • Teena made an extemporaneous speech on the ceremony. – Тіна вимовила імпровізовану промову на церемонії.

16. Ingenious [ɪn’ʤi: nɪəs] – геніальний, винахідливий, оригінальний

 • Anthony is incredibly ingenious – he can make the most remarkable sculptures from the most ordinary materials. – Ентоні неймовірно геніальний – він може створювати найвидатніші скульптури зі звичайнісіньких матеріалів.

17. Irascible [ɪ’ræsəb(ə)l] – дратівливий, запальний, нестриманий

 • She’s becoming more and more irascible as she grows older. – З віком вона стає все більш дратівливою.

18. Lucid [‘lu:sɪd] – ясний, прозорий, зрозумілий, світлий, яскравий

 • His explanation was lucid and to the point. – Його пояснення було зрозумілим і точним.

19. Martial [‘mɑ:ʃ(ə)l] – бойовий, військовий

 • Martial arts originated in the East. – Бойові мистецтва зародилися на Сході.

20. Mundane [mʌn’deɪn] – звичайний, рутинний, повсякденний; земний, світський, мирський

 • I lead a pretty mundane life, nothing interesting ever happens to me. – Я веду досить повсякденне життя, зі мною не відбувається нічого цікавого.

21. Nebulous [‘nebjuləs] – смутний, неясний, мутний, туманний

 • She has a few nebulous ideas about what she might like to do in the future, but nothing definite. – В неї є кілька туманних ідей про те, чим вона могла б займатися в майбутньому, але нічого певного.

английские прилагательные уровня Advanced

22. Noxious [‘nɔkʃəs] – шкідливий, згубний, нездоровий, забруднений

 • Many household products give off noxious fumes. – Багато побутових товарів виділяють шкідливі випаровування.

23. Obtuse [əb’tju:s] – безглуздий, дурний, бездушний

 • Maybe I’m being totally obtuse, but I do not understand what you’re so upset about. – Можливо, я абсолютно байдужий, але я не розумію, через що ти такий засмучений.

24. Onerous [‘ɔn(ə)rəs] – обтяжливий, тяжкий, важкий, виснажливий

 • This is the most onerous task I have ever undertaken.  Це найважче завдання, яке я коли-небудь виконував.

25. Perennial [pə’renɪəl] – багаторічний, вічний, одвічний

 • The novel’s central theme is the perennial conflict between men and women. – Центральною темою роману є одвічний конфлікт між чоловіками і жінками.

26. Perfunctory [pə’fʌŋkt(ə)rɪ] – поверхневий, недбалий, байдужий

 • He is never serious and works in a perfunctory manner. – Він ніколи не буває серйозним і працює недбало.

27. Perspicacious [pɜ:spi’keiʃəs] – прозорливий, проникливий, спостережливий, пильний

 • He was perspicacious enough to realize that things were soon going to change. – Він був досить проникливим, щоб зрозуміти, що скоро все зміниться.

28. Precipitate [prɪ’sɪpɪteɪt] – необачний, поспішний, передчасний, безрозсудний

 • Do not be precipitate – think it through before you make a decision. – Не будьте необачними – обміркуйте це ретельно, перш ніж прийняти рішення.

английские прилагательные уровня Advanced

29. Reticent [‘retɪs(ə)nt] – небагатослівний, мовчазний, потайний

 • He was extremely reticent about his personal life. – Він був надзвичайно небагатослівним щодо свого особистого життя.

30. Solicitous [sə’lɪsɪtəs] – турботливий, уважний

 • She is so solicitous that she virtually kills you with kindness. – Вона настільки турботлива, що фактично вбиває своєю добротою.

31. Sordid [‘sɔ: dɪd] – брудний, убогий, підлий, відштовхуючий

 • There are lots of sordid apartments in the city’s poorer areas. – У бідних районах міста безліч убогих квартир.

32. Sporadic [spə’rædɪk] – випадковий, поодинокі

 • There were reports of sporadic fighting in the streets. – Надходили повідомлення про поодинокі бійки на вулицях.

33. Tortuous [‘tɔ: ʧuəs] – звивистий

 • They climbed along the tortuous mountain trail. – Вони піднялися по звивистій гірській стежці.

34. Truculent [‘trʌkjulənt] – лютий, жорстокий, агресивний

He was seen as truculent, temperamental, too unwilling to tolerate others. – Його вважали агресивним, темпераментним, занадто нетерпимим до інших.

35. Voracious [və’reıəəs,vɔ-] – ненаситний, жадібний

 • Joseph was a voracious book collector. – Джозеф був ненаситним колекціонером книг.

ЧИТАЙТЕ І ВЧІТЬ ТАКОЖ: